zondag 28 mei 2017

Een Goudvink hadden we nog niet.

Teja met Zwartkop met geologger
Er zijn al veel soorten vogels gezien en gevangen in de eendenkooi Haarzuilens, maar een Goudvink hadden we nog niet eerder gehoord of gezien.
Leuk dat de Goudvink ook in de kooi zich laat zien. Al diverse keren werden er Goudvinken gevangen in de Molenpolder. Eindelijk tijdens CES 5 van VRS De Haar, nu dus hier. 

Goudvink


Een kleine kanttekening, ondanks dat een mannetje mooier is dan een  vrouwtje, moet deze man toch wel beter op zijn verenkleed letten. Een beetje slordig.
CES 5 was een overigens mooie ochtend met 107 vogels en 21 leuke soorten. Bijna de helft aan terug vangsten. Betekent dat een flink aantal vogels weer zijn teruggekomen op hun vaste verblijfplaats. Door het vangen en ringen is het mogelijk om het gebied te blijven monitoren op de vogelstand in de kooi en de kwaliteit van de vogels. Goed bezig.


Zwartkop met kleurringen
Ook Teja was weer goed bezig, door een aantal mannelijke Zwartkoppen van een geolocator te voorzien. Vakkundig en met respect voor de vogels werden de rugzakjes bevestigd, waarna de vogels weer mochten gaan. 

geologger


Soms nog even vanuit een boom toekijkend naar de ringtafel, om vervolgens tussen het groen te verdwijnen. Nieuw is de toevoeging van een roze ring, om op afstand al te kunnen zien dat het een zwartkop is met een geologger.

Zwartkop man

Nog even toekijken
Wie niet zo blij was met zijn gele ring was de kauw. De aluminiumring was nog daaraan toe, maar zo’n grote gele ring vond de kauw maar niks. 

Kauw

Een mooie ring, maar ik ben wel boos
Met een beetje geweld probeert de vogel hem los te krijgen, maar dat gaat niet lukken. Uit onderzoek is gebleken dat na een paar dagen de vogels hun extra ringen accepteren.

Deze ring wil ik niet

zaterdag 27 mei 2017

Een auto loopt geen schade op door een jonge kievit.

pul - jonge kievit
Sommige dingen gaan,  zoals ze altijd gaan. Er wordt gebouwd en er blijven stukken grond tijdelijk braak liggen tot ook daar weer een bestemming voor gevonden is.
In die tussentijd ontstaat een stukje natuur, waar zowel planten en  alle soorten dieren  met plezier gebruik van maken.
Een mooi stuk braakliggend terrein is (was) vlak bij de Haarrijnse recreatieplas. 

pullen in het vrije veld
Een weelderige groei van diverse soorten gras en planten zoals boterbloemen en smeerwortel.
Een ideaal verblijf ook voor de kieviten.

kievit nest
De kieviten komen er dan ook al enkele jaren en hebben tussen het groen hun nesten, waar al heel wat pullen zijn groot gebracht.

ouderlijk toezicht
Prachtig om te zien. De ouders staan op wacht en bij onraad lopen ze al roepend en waarschuwend stiekem bij hun pullen weg. Ondertussen laat zo’n kleintje zich onmiddellijk vallen en verbergt zijn kop tussen het groen, of onder een blad om niet op te vallen. Een natuurlijk en effectief middel om in leven te blijven.

pulletje tussen het gras

weg pul ! knap om je zo te kunnen verbergen
Ook dit jaar hadden een aantal kieviten een nest op dit stuk land in de Wetering en liepen er jonge kieviten.
Tot grote schrik en ergernis  werd van de een op andere dag, door de maaimachine alles plat gemaaid. Dit terwijl er nog nesten waren en er opgroeiende kieviten huisden.

voor en na het maaien
De Kieviten die de maaimachine overleefd hebben, hadden nagenoeg geen plaats meer om zich te verbergen. Maar gelukkig zag ik er nog een paar lopen.

Echt boos en verdrietig werd ik toen bleek dat tijdens het warme weekend  van 27/28 mei 2017  het hele terrein vol geparkeerd stond met auto’s van bezoekers van de recreatieplas.


Voor de eigenaren van de voertuigen was een bord geplaatst met de tekst
PARKEREN OP EIGEN RICISO.
Geen idee welk risico een auto loopt op dat terrein.
Verwacht niet dat een auto schade zal oplopen als deze een kievit doodrijdt.

Zoek de verschillen


Begrijp nu ook waarom alleen dit stuk braakliggend terrein werd gemaaid. Er werd een heet vrij weekend verwacht. Jammer dat de kieviten ook hier moesten wijken voor het blik.


Waar gaat het om.
De kievit heeft het als zoveel weide vogels, het moeilijk in de natuur. De kievit was zelfs twee jaar op rij de vogel van het jaar. Die status krijgt een vogel als hij meer aandacht van ons nodig heeft.
Dit is ook een reden dat de vogels geringd worden. Daardoor is het mogelijk de ontwikkelingen beter te volgen. Het zou fijn zijn als men dan ook zuinig zou zijn op deze stukjes grond, waar de kievit zijn jongen ter wereld brengt. 


Speciale ringen om ook op afstand de vogel te herkennen

volwassen kievit

(nog) te klein voor een ring

Buizerd jong
Ook onder de ringers heb je soorten en maten. We hebben het niet over het uiterlijk, maar over de werkzaamheden, die ze uitvoeren.
Om hun werkzaamheden te mogen uitvoeren, moeten ze in het bezit zijn van een geldige ringmachtiging van het Vogeltrekstation. 

klimwerk

De machtiging wordt verleend, nadat ze een opleiding hebben genoten bij ervaren collega’s en daarna examen hebben gedaan.
John met buizerd 
Vanzelfsprekend dat er eisen gesteld worden aan de ringers. 
De ringers gaan om met levende vogels, die worden gevangen met diverse vangmiddelen. 
De vogels worden geringd, gemeten.
Soms worden er ook monsters, zoals poep, bloed, keelslijm genomen ( ook daar is opleiding en een machtiging voor nodig).

Nu heb je hele kleine vogeltjes, zoals het goudhaantje en het winterkoninkje, maar ook heel grote vogels zoals een ooievaar en  een reiger.
Een aparte groep vogels zijn ook weer de roofvogels en uilen.

Een enkele ringer is van alle markten thuis en mag volgens zijn machtiging heel veel soorten vangen en ringen.

Vandaag wezen kijken bij een echte uilen en roofvogel man. Roofvogels en uilen spreken ook wel een beetje tot de verbeelding, gewelddadige rovers en stiekeme nachtjagers. 
Vogels die je niet vaak van dichtbij kunt bewonderen.


Dit keer jonge Buizerds, die even uit het nest mogen om van een ring te worden voorzien.
Het nest van de buizerd is  groot en zit hoog in een boom. De ladder van Johan is net niet lang genoeg om bij het nest te komen. Met een beetje extra klimwerk lukt het om de jongen even tijdelijk mee naar beneden te krijgen.


Het blijken nog wel echt jonge buizerds te zijn, waarvan de kleinste zelfs te klein is om geringd te worden. Maar ja dat zie je pas als ze beneden zijn. 


De twee grootste  krijgen wel een ring om, waarna alle drie weer teruggezet worden in het nest, waar vader of moeder van een afstand toekijkt.
Nee,nog te klein vooreen ring

Vogelwet, artikel 21
"In het belang van de vogelstand, de opvoeding of de wetenschap kan vergunning worden gegeven tot het verrichten van bij de artikelen 5, 7, 8, en 9 verboden handelingen".

Ringwerk

Een belangrijke vergunning is de zogenaamde ringvergunning. De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft het Vogeltrekstation (voorheen De Ringcentrale), onderdeel van het Nederlands Instituut voor Oecologisch Onderzoek, vergunning verleend om, ten behoeve van de wetenschap, personen te machtigen tot het verrichten van bij de Vogelwet 1936 of de Jachtwet verboden handelingen in het kader van ringwerk.
In die machtiging staat precies omschreven welke vogelsoorten waar en in welk kader gevangen mogen worden. Bovendien worden de vangmiddelen die de ringer mag gebruiken vermeld. Als ringer bent  je gehouden aan de Wet Natuurbescherming.

Het welzijn van de vogels is bij het vangen en ringen van het grootste belang. Ringers dienen precies te weten hoe de vangmiddelen gebruikt moeten worden en welke gedragsregels daarbij gelden. Extra voorzichtigheid is bijvoorbeeld geboden bij slechte weersomstandigheden, bij kwetsbare vogelsoorten of tijdens het broedseizoen.

Wat staat er in de machtiging ?

-        Dat  je de vogelsoorten die in de ringmachtiging staan mag proberen te vangen en daadwerkelijk mag vangen (dat zijn twee verschillende zaken in de vogelwet) en je ze alleen maar mag vangen om die vogels een Vogeltrekstation-ring om te leggen (en zo spoedig mogelijk los te laten )

-        Een ander merkteken (halsband, gekleurde pootring, veerstempel etc.) aanleggen mag alleen als dat exact in uw ringmachtiging staat.

-        Dat je de vogels alleen maar mag vangen met behulp van de in de machtiging omschreven vangmiddelen

-        De vangsten zodanig te determineren dat de (onder)soort exact bekend is en, voor zover mogelijk, ook de leeftijd en de sexe van de vogels vast te stellen. 

De grootte van bepaalde lichaamsmaten (het nemen van biometrische maten als lengte, gewicht, rui, vetgraat etc.) kan een grote rol spelen in het vaststellen van soort, leeftijd en geslacht en is dus een belangrijk hulpmiddel. Bovendien kunnen dergelijke biometrische maten ons waardevolle informatie geven over o.a. conditie.

-        In de ringvergunning staat aangegeven welke vogels je doelgericht mag gaan vangen die resp. onder de Vogelwet en de Jachtwet vallen.

-        Om nestjongen te kunnen ringen moeten deze met de hand worden gepakt. De wet verstaat onder 'vangen' ook het uit het nest nemen van een jonge vogel. Men heeft daarvoor dan ook een vergunning nodig inzake de Vogelwet, die het verrichten van de bij artikel 5 van de Vogelwet verboden handeling toestaat.

​Bron : Vogeltrekstation.

vrijdag 26 mei 2017

Ze hokken weer.

Oeverzwaluwenwand Haarrijnseplas
Ja, de Oeverzwaluwen zijn weer massaal teruggekeerd in de wal bij de Haarrijnseplas.
Alle holletjes zijn bezet. VRS De Haar is erg nieuwsgierig naar de herkomst van de huidige bewoners. Vorig jaar werden er over diverse vangdagen meer dan 1000 Oeverzwaluwen gevangen en indien nodig geringd

Oeverzwaluw
Dus vrijdag 26 mei 2017 werd een eerste vangst gedaan om daar achter te komen. Een nieuwe methode van het plaatsen van het net. Opbouwen buiten de wal en lopend voor de wal langs het net in de grond zetten. Daardoor was de verstoring minimaal en vlogen de eerste Oeverzwaluwen, al voordat alles op zijn plaatstond, in het net.De eerste vangavond leverde zo’n 270 Oeverzwaluwen op, waarvan er bijna 100 al een ring om hadden. Alle ringnummers worden ingevoerd in de database, waarna een terugkoppeling komt, waar de vogel geringd werd. 
Van een deel, kan door herkenning van het ringnummer(serie) nu al gezegd worden dat ze door de VRS De Haar van een ring zijn voorzien.
En van één vogel is ook zeker dat hij geringd werd in België.


ringtafel
Nadat alle gevangen Oeverzwaluwen geringd, gemeten, gewogen en beoordeeld waren, werden ze weer vrij gelaten, om terug te keren naar hun holletje in de wand.

mogen zo weer vrij
Waarom worden ze niet direct na  het wegen losgelaten ? Een mooie vraag, die ik de eerste keer ook stelde. Het antwoord is simpel. Als de zwaluw direct wordt los gelaten vliegt hij voor 100% zeker, weer in het net. En dat is niet de bedoeling. Niet voor de zwaluw en niet voor ons

snel naar huis
De foto’s zijn maar zo, zo. Als assistent heb je je handen vol met schrijven, als er in een paar uurtjes zoveel vogels geregistreerd moeten worden.

oeverzwaluwenwand