woensdag 23 maart 2022

ZONNEPANELEN IN DE WEILANDEN VAN OCKHUIZEN, GEMEENTE UTRECHT

Bron Viridis, onderzoeksbureau

 ZONNEPANELEN IN DE WEILANDEN VAN OCKHUIZEN, GEMEENTE UTRECHT

Er zijn plannen om een groot gedeelte van het gebied Ockhuizen vol te leggen met zonnepanelen.
Ockhuizen is een landelijk gebied tussen het kasteel Haarzuilens en de snelweg A2

Binnen dit gebied heeft het Vogel Ring Station (VRS) De Haar een locatie om vogels te ringen.

Vanaf 2016 worden in de Eendenkooi Haarzuilens en het daarnaast gelegen Griend  door de VRS De Haar vogels geringd.

Vast onderdeel van de ringactiviteiten is het ringen volgens de CES methode

CES PROJECT:
Het doel van het Constant Effort Site (CES) project is het verzamelen van informatie die bijdraagt tot het verklaren van veranderingen in vogelpopulaties. Deze informatie wordt in een speciaal meerjarig vogelringproject met behulp van vaste mistnetopstellingen tijdens het broedseizoen verzameld.

De speerpunten van het CES project zijn 1) monitoring van aantallen, 2) reproductie en 3) overleving. Reproductie informatie over de hoeveelheden uitgevlogen jongen wordt verkregen uit de verhouding van de gevangen volwassen en jonge vogels in de loop van het zomerseizoen. Her-vangsten van geringde vogels in opeenvolgende onderzoekjaren geven informatie over de jaarlijkse overleving.

De CES-locaties liggen voornamelijk in rietvelden, struwelen en bosgebieden. Door de vangsten in de verschillende gebieden te vergelijken kan ook een relatie tussen biotoop en populatie worden verkregen.

Het CES project verschaft aanvullende informatie op verschillende nationale en Europese vogelonderzoeksprojecten zoals broedvogelinventarisaties, nestkaartproject en ringonderzoek aan trekvogels (Bron: www.sovon.nl)

VRS De Haar  ringgebied

Alle gegevens worden vastgelegd in de landelijke database www.trektellen.nl
Deze bron heb ik gebruikt om een overzicht te krijgen over de soorten en aantallen vogels, die in de periode 2016 tot en met half maart 2022 in dit gebied zijn geringd.
In totaal over die jaren bijna 22.000 vogels. Gemiddeld ruim 3500 per jaar.
Niet alle vogels laten zich ringen, maar de vogels die geringd werden geven wel een beeld van de soorten die er voor komen.

Soortenlijst vogels Eendenkooi Haarzuilens – De Griend (91)
Knobbelzwaan, Krakeend, Wilde Eend, Wintertaling, Kwartel, Fazant, Sperwer, Buizerd, Waterral, Porseleinhoen, Waterhoen, Houtsnip, Watersnip, Oeverloper, Witgat, Stormmeeuw, Kerkuil, Bosuil, Ransuil, IJsvogel, Draaihals, Kleine Bonte Specht, Grote Bonte Specht, Torenvalk, Gaai, Ekster, Kauw, Zwarte Kraai, Zwarte Mees, Matkop, Pimpelmees, Koolmees, Baardman, Veldleeuwerik, Oeverzwaluw, Boerenzwaluw, Cetti’s Zanger, Staartmees, Fitis, Tjiftjaf, Siberische Tjiftjaf, Bladkoning, Grote Karekiet, Rietzanger, Kleine Karekiet, Bosrietzanger, Spotvogel, Sprinkhaanzanger, Snor, Zwartkop, Tuinfluiter, Braamsluiper, Grasmus, Vuurgoudhaan, Goudhaan, Winterkoning, Boomklever, Boomkruiper, Spreeuw, Merel, Kramsvogel, Koperwiek, Zanglijster, Grauwe Vliegenvanger, Roodborst, Blauwborst spec.,Witgesterde Blauwborst, Nachtegaal, Bonte Vliegenvanger, Gekraagde Roodstaart, Paapje, Roodborsttapuit, Ringmus, Heggenmus, Gele Kwikstaart, Grote Gele Kwikstaart, Witte Kwikstaart, Graspieper, Boompieper, Waterpieper, Vink, Keep, vink spec., Goudvink, Roodmus, Groenling, Kneu, Kleine Barmsijs, Putter, Sijs, Rietgors

Polder Haarrijn

Daarnaast heb ik voor het hele gebied als bron www.waarneming.nl geraadpleegd.
Ockhuizen, zoals aangegeven in het onderzoeksrapport komt niet als zodanig voor in de genoemde database.
De polder Haarrijn komt grotendeels overeen met het gebied Ockhuizen.
Opgemerkt moet wel worden dat de Haarrijnseplas zo strak tegen polder Haarrijn aan ligt, dat door waarnemers soms locatie polder Haarrijn wordt aangewezen, terwijl de waarneming gezien werd op de Haarrijnseplas.

Soortenlijst vogels Polder Haarrijn (214).
Rotgans,  Brandgans,  Grauwe Gans,  Toendrarietgans,  Kolgans,  Knobbelzwaan,  Kleine Zwaan,  Wilde Zwaan,  Bergeend,  Casarca,  Zomertaling,  Slobeend,  Krakeend,  Smient,  Wilde Eend,  Pijlstaart,  Wintertaling,  Krooneend,  Tafeleend,  Kuifeend,  Topper,  Grote Zee-eend,  Zwarte Zee-eend,  Brilduiker,  Kokardezaagbek,  Grote Zaagbek,  Patrijs,  Kwartel,  Gierzwaluw,  Koekoek,  Holenduif,  Houtduif,  Turkse Tortel,  Waterral,  Waterhoen,  Meerkoet,  Kraanvogel,  Dodaars,  Roodhalsfuut,  Fuut,  Kuifduiker,  Geoorde Fuut,  Scholekster,  Kluut,  Kievit,  Goudplevier,  Bontbekplevier,  Kleine Plevier,  Regenwulp,  Wulp,  Grutto,  Kemphaan,  Krombekstrandloper,  Houtsnip,  Bokje,  Watersnip,  Oeverloper,  Witgat,  Tureluur,  Bosruiter,  Zwarte Ruiter,  Groenpootruiter,  Kokmeeuw,  Dwergmeeuw,  Zwartkopmeeuw,  Stormmeeuw,  Grote Mantelmeeuw,  Zilvermeeuw,  Geelpootmeeuw,  Kleine Mantelmeeuw,  Visdief,  Zwarte Stern,  Parelduiker,  IJsduiker,  Zwarte Ooievaar,  Ooievaar,  Aalscholver,  Zwarte Ibis,  Lepelaar,  Roerdomp,  Koereiger,  Blauwe Reiger,  Purperreiger,  Grote Zilverreiger,  Kleine Zilverreiger,  Visarend,  Wespendief,  Sperwer,  Havik,  Bruine Kiekendief,  Blauwe Kiekendief,  Steppekiekendief,  Rode Wouw,  Zwarte Wouw,  Zeearend,  Ruigpootbuizerd,  Buizerd,  Kerkuil,  Steenuil,  Ransuil,  Velduil,  Bosuil,  IJsvogel,  Bijeneter,  Draaihals,  Middelste Bonte Specht,  Kleine Bonte Specht,  Grote Bonte Specht,  Groene Specht,  Torenvalk,  Smelleken,  Boomvalk,  Slechtvalk,  Wielewaal,  Gaai,  Ekster,  Kauw,  Roek,  Zwarte Kraai,  Raaf,  Pestvogel,  Zwarte Mees,  Glanskop,  Matkop,  Pimpelmees,  Koolmees,  Baardman,  Boomleeuwerik,  Veldleeuwerik,  Oeverzwaluw,  Boerenzwaluw,  Huiszwaluw,  Cetti’s Zanger,  Staartmees,  Fluiter,  Bladkoning,  Fitis,  Tjiftjaf,  Siberische Tjiftjaf,  Rietzanger,  Kleine Karekiet,  Bosrietzanger,  Orpheusspotvogel,  Spotvogel,  Sprinkhaanzanger,  Snor,  Zwartkop,  Tuinfluiter,  Braamsluiper,  Grasmus,  Vuurgoudhaan,  Goudhaan,  Winterkoning,  Boomklever,  Boomkruiper,  Roze Spreeuw,  Spreeuw,  Beflijster,  Merel,  Kramsvogel,  Koperwiek,  Zanglijster,  Grote Lijster,  Grauwe Vliegenvanger,  Roodborst,  Blauwborst,  Nachtegaal,  Bonte Vliegenvanger,  Zwarte Roodstaart,  Gekraagde Roodstaart,  Paapje,  Roodborsttapuit,  Tapuit,  Ringmus,  Huismus,  Heggenmus,  Gele Kwikstaart,  Engelse Kwikstaart,  Noordse Kwikstaart,  Grote Gele Kwikstaart,  Witte Kwikstaart,  Rouwkwikstaart,  Grote Pieper,  Graspieper,  Boompieper,  Waterpieper,  Vink,  Keep,  Appelvink,  Goudvink,  Roodmus,  Groenling,  Kneu,  Grote Barmsijs,  Kleine Barmsijs,  Kruisbek,  Putter,  Sijs,  Geelgors,  Rietgors,  Tjiftjaf of Fitis,  Barmsijs onbekend,  Continentale Aalscholver,  Lepelaar ssp leucorodia,  Buizerd ssp buteo,  Noordse Kauw,  Witkopstaartmees,  Tjiftjaf ssp collybita,  Kleine Karekiet ssp scirpaceus,  Zanglijster ssp clarkei,  Witsterblauwborst,  Witte Kwikstaart ssp alba,  Noordse Goudvink,  Grote Barmsijs ssp flammea

Wat zijn de gevolgen van zonnepanelen binnen het gebied van Ockhuizen op de vogelpopulatie ?

Vastgesteld kan worden dat er een grote verscheidenheid is van vogelsoorten, die zich ophouden in de polder Haarrijn.
- Sommige soorten maken er voor een korte of langere tijd een tussenstop.
- Andere vogels gebruiken het gebied als broedterrein.
- Vogels die er een blijvend territorium hebben.

Veel vogels foerageren binnen het gebied, zoals de oeverzwaluwen (plm. 630 verblijven er per jaar in de oeverzwaluwenwand) die  het hele gebied gebruiken op zoek naar insecten. Reigers en ooievaars lopen door de weilanden op zoek naar eten.
De torenvalk broedt en heeft zijn gebied in- en rond de boomgaard.

Natuurlijk heeft het plaatsen van zonnepanelen effecten op de natuur.
Het is aan de ecologen om daar een antwoord op te geven.
Als vrijwilligers van VRS De Haar verzamelen we informatie en registeren de gegevens van onze ringactiviteiten in een database voor de wetenschappers.

Maar het zal duidelijk zijn, dat op de plaats van de panelen geen de weidevogels meer kunnen broeden. De kievit, Tureluur en Scholekster hebben in de afgelopen jaren in en rondom Utrecht al veel broedterrein verloren.  ( ontwikkeling Leidsche Rijn , Papendorp, De Meern) De kievit maakt nu zelfs gebruik van de laatste stukjes groen o.a. tegenover winkelcentrum The Wall , rondom ingesloten door alle verkeersstromen.

Selectie geringde vogels VRS De Haar

Verantwoording
Plattegronden : Natuurtoets Ockhuizen gemeente Utrecht, Google Maps, Waarneming.nl
Gegevens VRS De Haar:. Eigen archief / Blog http://bo629hr.blogspot.com , Trektellen.nl
Gegevens Polder Haarrijn : Waarneming.nl
Foto’s: Archief VRS De Haar / Huib de Rooij
zaterdag 12 maart 2022

Van de week begint het broedseizoen


 Van 15 maart tot en met 15 juli 2022 is het broedseizoen.

Dit is dus het laatste weekend dat er nog gesnoeid kon worden.
Hugo, onze gebiedsbeheerder had dan ook een laatste snoei route voor de vrijwilligers uitgezet.

Het fietspad tussen Haarzuilens en de A2 was de voorgaande klusdagen al geknot.
Nu enkele kleine projectjes, waar toch even stevig geknot moest worden.

Stormschade

Het pad naar de griend. Door de hevige storm van vorige maand waren van enkele wilgen de complete koppen eruit gewaaid en lagen dwars over het pad. Een klein knot klusje en daarbij het pad weer toegankelijk gemaakt.
De grote jongens in het weiland naast de manege. Dat was wel een flinke klus.

Oude hoge wilgen met veel opgroei, maar waarvan de stam ook breekbaar is.
Met de ladder er tegen aan en daar waar mogelijk er bovenop gaan zitten en maar zagen.

Ook op een omgevallen boom kan een Boom staan
De laatste tak is voor Hugo

Hij zal het toch niet naar beneden gooien ?

Koffie pauze


De Boom is toch niet van de boom gevallen

In het zelfde weiland nog een groepje wilgen, waar Ron zich met de zaag zich weer verdienstelijk maakte.
Dus na de opstart met de koffie reden de vrijwilligers verschillende kanten op, om later toch weer samen te werken bij de grote klus.

En ook vandaag werkte het weer, ook weer mee.

vrijdag 11 maart 2022

De (ketting)zaag er in.

Tim

In 2016 startte VRS De Haar met het ringen van vogels in het gebied van Haarzuilens.
In samenwerking en overleg met Natuurmonumenten werd gekozen voor twee locaties.
De eendenkooi Haarzuilens en het aan de ander kant van het fietspad gelegen Griend.

Griend 2016

De eendenkooi is een gebied met bomen en struiken.
De griend een nat gebied met wilgen en een plas met veel riet er omheen.
Twee gebieden met allebei hun eigen habitat

Griend  2022

In de loop der jaren werd een deel van het riet verdrongen door groen.
Met hulp van Tim, ervaren met de kettingzaag, zijn we die wild groei te lijf gegaan.
Een flinke klus, met Tim, Tijs, Gerard, en Suusje, maar met zichtbaar resultaat.
Tussen het sjouwen door, toch wat foto's gemaakt voor het archief

Binnenkort start CES 2022.

De zaag er in
Wel veel hout
Gooi het maar over de omheining
Nog heel wat te doen
Slepen

Locatie net 15Koffiepauze


Kort, lucht en ruimte voor het riet

Zicht op de binnenplas

Zou mooi zijn als deze bomen ook verdwijnen