woensdag 20 november 2019

Roestende Ransuilen

Ransuil

Een berichtje dat er ergens in de buurt een flink aantal Ransuilen zich bevinden in enkele bomen.
Natuurlijk de moeite waard om even te gaan kijken.

roestende uilen in de woonwijk
Maar is het bijzonder dat een twintig tot dertig uilen zich bij elkaar verzamelen ?
Internet brengt uitkomst. Nee dat is helemaal niet zo bijzonder.
In deze periode verzamelen  de ransuilen zich en zitten in groepjes van vijf tot acht vogels in een boom. Ook in woonwijken in loofbomen.
Als de bladeren gevallen zijn, gaan ze opzoek naar groen blijvende bomen zoals de spar en taxus, waar ze tot het voorjaar blijven.
Een leuke uil, zo verscholen tussen de herfstbladeren, midden in een woonwijk.
Soms slapend en soms nieuwsgierig kijkend wat die fotograven komen doen.
Toch maar wat plaatjes gemaakt

Roesten
Ransuilen behoren tot de weinige uilensoorten die samenleven met soortgenoten. Van september tot in het prille voorjaar vormen ze kleine groepjes, van doorgaans  zes tot acht vogels. Vaak kiezen ze loofbomen die in deze periode hun bladeren nog niet verloren hebben als voorlopige roestplaats. 
Wanneer de winter echt aanbreekt, zoeken de uilen een definitieve roestplaats op. Vaak opteren ze dan voor groen blijvende bomen zoals thuja’s, hulst, spar, taxus of met klimop bedekte loofbomen. Definitieve roestplaatsen kunnen soms indrukwekkende aantallen ransuilen herbergen. Zo kan het best zijn dat je in een enkele boom wel dertig ransuilen ziet soezen.Doorgaans gebruiken Ransuilen jaar na jaar dezelfde bomen als roestplaats. In het voorjaar verlaten ze die plek om zich in hun broedterritorium te vestigen. De broedplaatsen van Ransuilen zijn vaak niet ver verwijderd van de roestplaatsen. Naast een plaats om te slapen, zijn roestbomen ook ideaal om een partner te vinden. Vanaf januari worden op de roestplaatsen namelijk de eerste contacten gemaakt tussen mannetjes en vrouwtjes. Later in het voorjaar, in de maanden maart en april, houden de Ransuilen baltsvluchten in het nieuwe territorium.
Bron : https://www.naturetoday.com/zaterdag 16 november 2019

Naar de overkant.

"groen"bezig
wilgentakken op de elektro-kar  over de fietsbrug

Ook in november is er een derde zaterdag in die maand en gaan we weer aan het werk.
Samen lekker bezig in de natuur van Natuurmonumenten.
Het is fris, maar even flink de zaag ter hand nemen en je wordt vanzelf warm.
En ook dit jaar moet er langs het fietspad richting Maarssenbroek geknot worden.


En ook dit keer weer om en om. Nu is dat niet zo moeilijk, het verschil is goed zichtbaar.
Sommige takken zijn wel zes meter lang. Dus wel opletten bij het zagen.De takken worden netjes langs het pad gelegd, maar dit keer netjes gesorteerd.
Er is namelijk een klein verschil met vorig jaar. 


Een gedeelte van de geknotte takken gaan naar de overzijde van de A2, waar een andere groep vrijwilligers uit Maarssenbroek, van de wilgentakken een wilgentunnel gaan bouwen.
Natuurlijk met diverse adviezen van onze Henk.
Enkele jaren geleden hebben we ook een wilgentunnel gebouwd voor Natuurmonumenten, vlak naast het Voedselbos.
aan de andere kant, Valkenkamp, Maarssenbroek
Die fietsbrug over de A2 en de Electro-kar van Natuurmonumenten zorgen voor een snelle afvoer van het geknotte hout. Trees en Ed, ook werkzaam als vrijwilligers in Maarssenbroek laden de takken op en brengen ze naar de overkant.

Een mooi “ natuurlijk” gezicht. De Elektrokar, volgeladen met wilgengroen, rijdend over de fietsbrug.

En ... hergebruik van het geknotte hout. De wilgentakken mogen verder groeien als onderdeel van een wilgentunnel in Valkenkamp, Maarssenbroek, bij het houten molletje.

Volgend jaar weer om en om.


zaterdag 2 november 2019

Dag vogels

 31 oktober 2019 verscheen er in het Algemeen Dagblad een artikel met de kop
“Één op de vijf Utrechtse daken moet in 2025 vol liggen met zonnepanelen”

Naast de daken moet ook de polder Rijnenburg er aan geloven met zonnevelden.
Maar ook de Nedereindseplas wordt vol gelegd, met het excuus dat die plas toch niet geschikt is als recreatieplas. !!!

Het artikel sluit af dat de gemeente werkt aan de realisatie van ZONNEPANELEN naast de rioolzuivering in Leidsche Rijn, de geluidswal,  EN  de HAARRIJNSEPLAS.


De Haarrijnseplas een bijzonder gebied voor vogels.
Kennelijk is groene stroom belangrijker dan de natuur en leefomgeving van de vogels.

Alleen de geregistreerde waarnemingen in de database van Waarneming.nl levert al een totaal aantal van bijna 400.000 vogels die, over de periode 2000 t/m 2019 in- en om de Haarrijnseplas zijn gezien.

In diezelfde periode werden er 230 verschillende soorten waargenomen,
waaronder een aantal zeldzame vogels.

In deze blog een compilatie van een selectie foto's, van vogels die het water nodig hebben.
De foto's, gemaakt bij de Haarrijnseplas in de afgelopen jaren,  werden door mij geplaatst op Waarneming.nl, 

Tot de jaarlijkse bewoners behoren een groot aantal oeverzwaluwen.
Langs de Haarrijnseplas is een oeverzwaluwenwand met 256 nestruimten.
Ieder jaar zijn bijna alle nesten bezet.


In 2019 werden bij de wand 580 oeverzwaluwen geringd en 504 oeverzwaluwen, die al een ring hadden, gecontroleerd.
De oeverzwaluwen scheren over het water opzoek naar eten voor hun jongen.
Dit gaat niet lukken als de plas vol ligt met zonnepanelen.
Hoezo maken we ons druk over stikstof en klimaatveranderingen ?
Telt de natuur daarvoor niet meer mee ?WAARGENOMEN SOORTEN:
Patrijs - Fazant -  Roodhalsgans -  Grote Canadese Gans -  Brandgans - Kleine Canadese Gans -  Indische Gans -  Keizergans -  Sneeuwgans -  Grauwe Gans -  Kleine Rietgans - Toendrarietgans -  Kolgans -  Zwarte Zwaan -  Knobbelzwaan -  Kleine Zwaan -  Wilde Zwaan -  Nijlgans - Bergeend -  Mandarijneend -  Zomertaling -  Slobeend -  Krakeend -  Smient -  Wilde Eend - Pijlstaart -  Wintertaling -  Krooneend -  Tafeleend -  Kuifeend -  Topper -  Eider -  Grote Zee-eend -  IJseend -  Brilduiker -  Nonnetje -  Kokardezaagbek -  Grote Zaagbek -  Middelste Zaagbek -  Gierzwaluw -  Koekoek -  Holenduif -  Houtduif -  Turkse Tortel - Waterral -  Waterhoen -  Meerkoet - Kraanvogel -  Dodaars -  Roodhalsfuut -  Fuut -  Kuifduiker -  Geoorde Fuut -  Scholekster -  Kluut - Kievit -  Goudplevier -  Zilverplevier - Bontbekplevier -  Kleine Plevier -  Regenwulp -  Wulp -  Grutto -  Steenloper -  Kanoet -  Kemphaan -  Temmincks Strandloper -  Drieteenstrandloper - Bonte Strandloper -  Kleine Strandloper -  Houtsnip -  Bokje -  Watersnip -  Grauwe Franjepoot - Oeverloper -  Witgat -  Tureluur -  Bosruiter Zwarte Ruiter -  Groenpootruiter -  Kokmeeuw - Dwergmeeuw -  Zwartkopmeeuw -  Stormmeeuw -  Grote Mantelmeeuw -  Kleine Burgemeester - Zilvermeeuw -  Pontische Meeuw Geelpootmeeuw -  Kleine Mantelmeeuw -  Visdief -  Zwarte Stern - Parelduiker -  IJsduiker -  Ooievaar -  Aalscholver -  Indische Witte Ibis -  Zwarte Ibis -  Lepelaar - Roerdomp -  Blauwe Reiger -  Purperreiger -  Grote Zilverreiger -  Kleine Zilverreiger -  Visarend - Wespendief -  Sperwer -  Havik -  Bruine Kiekendief -  Blauwe Kiekendief -  Steppekiekendief - Rode Wouw - Zwarte Wouw Buizerd -  Kerkuil -  Bosuil -  Steenuil -  Ransuil - Velduil - IJsvogel - Draaihals - Grote Bonte Specht - Groene Specht - Torenvalk - Smelleken - Boomvalk - Sakervalk - Slechtvalk -  Grote Alexanderparkiet -  Halsbandparkiet - Klapekster - Gaai -  Ekster - Kauw -  Roek - Zwarte Kraai - Bonte Kraai -  Schildraaf - Raaf - Zwarte Mees - Matkop - Pimpelmees - Koolmees - Buidelmees - Baardman - Boomleeuwerik - Veldleeuwerik - Oeverzwaluw - Boerenzwaluw - Huiszwaluw - Cetti's Zanger - Staartmees - Bladkoning - Fitis - Tjiftjaf - Rietzanger - Kleine Karekiet - Bosrietzanger - Spotvogel - Sprinkhaanzanger - Snor - Zwartkop - Tuinfluiter -  Braamsluiper - Grasmus - Vuurgoudhaan - Goudhaan - Winterkoning - Boomkruiper - Spreeuw - Beflijster - Merel - Kramsvogel - Koperwiek - Zanglijster - Grote Lijster - Grauwe Vliegenvanger - Roodborst - Blauwborst - Nachtegaal - Zwarte Roodstaart - Gekraagde Roodstaart - Paapje - Roodborsttapuit - Tapuit - Huismus - Ringmus - Heggenmus - Engelse Kwikstaart - Gele Kwikstaart - Noordse Kwikstaart - Grote Gele Kwikstaart - Rouwkwikstaart - Witte Kwikstaart - Graspieper - Boompieper - Waterpieper - Oeverpieper - Vink - Keep - Appelvink - Goudvink - Groenling - Kneu - Grote Barmsijs - Kleine Barmsijs - Putter - Europese Kanarie - Sijs - Sneeuwgors - Geelgors - Rietgors - Fazant ssp colchicus - IJslandse Grutto - Tureluur ssp robusta - Stormmeeuw ssp canus - Zilvermeeuw ssp argenteus - Scandinavische Zilvermeeuw - Britse Kleine Mantelmeeuw - Noorse Kleine Mantelmeeuw - Grote Aalscholver - Aalscholver ssp sinensis - Noordse Kauw - Russische Kauw - Witkopstaartmees - Winterkoning ssp troglodytes - Witsterblauwborst - Gele Kwikstaart ssp flava - Witte Kwikstaart ssp alba - Grote Barmsijs ssp flammea 

woensdag 23 oktober 2019

Een bijna zomerse avond

kerkuil

Het is laat in de avond, eind oktober 2019, in het Parkbos Haarzuilens.
De netten staan open en het geluid van uilen en watersnippen schalt over de velden.
Het is donker, droog, windstil en met een behaaglijke temperatuur.
Tijs, Johan, Gerard en ik wachten op wat komen gaat, en ook Kim sluit later met haar vriend bij ons aan.
Regelmatig wordt een ronde gelopen langs de netten.
Het net voor de watersnippen staat ver weg in het natte weiland, wat tot enkele dagen geleden nog een plas/dras was.

ransuil
Bij iedere ronde wordt of worden er vogels gevangen in de netten.
Vooral de uilen laten zich horen, maar ook zien in de netten.
In totaal worden er drie Kerkuilen en twee Ransuilen gevangen.
De Ransuilen worden van een ring voorzien. 

Kerkuil
De Kerkuilen hebben al een ring en Johan herkent de ringnummers.
Ze zijn zeker door hem of Erik geringd.
De nummers moeten uitwijzen wanneer en waar ze geringd zijn. Ben benieuwd.
Maar behalve de uilen worden er nog mee vogels geringd. 
Leuke vogels : Watersnip, Bokje, Veldleeuwerik, Waterral en Spreeuwen.

Gerard

Waterral

Waterral heeft maar een heel kleine opening nodig om er vandoor te gaan

Kim mag ringen

Bokje, wacht nog even voor hij weg vliegt
(zie verschil in lengte snavel bokje en watersnip)

WatersnipVeldleeuwerik


Jammer dat bij het maken van de foto’s flitslicht gebruikt moest worden.
Maar goed, sommige zijn nog best leuk om op de blog te zetten.
Om half drie zet ik de fiets, met een brede glimlach, weer thuis neer.
Het was zeker de moeite waard, om die avond in het Parkbos met VRS De Haar door te brengen.

De drie kerkuilen waren al geringd door Tijs of Erik van de VRS De Haar
Een kerkuil op 12 juni 2019 in Portengen (Kockengen)
Een kerkuil op 20 juni 2019 in Wilnis ( De Ronde Venen)
Een kerkuil op 27 juni 2019 in Nieuwer Ter Aa.
Alle drie als nestjong en nog, niet vlieg vlug.

Een nieuwe locatie

Bert stelt het politiekoor voor

Woensdag 23 oktober 2019.
Het concert zou eigenlijk een week eerder zijn, maar aangezien ons politiemannenkoor voornamelijk bestaat uit gepensioneerde politiemannen hebben we het een week moeten verzetten.

De Bremhorst (foto googlemaps)
Reden ?
Heel simpel er was de jaarlijkse bindingsdag van de Senioren van de Politie-Eenheid Midden Nederland (SPEM). En daar gaan ook de mannen van het koor graag naar toe.


De Bremhorst in Bilthoven, was voor het politiekoor een nieuwe locatie, waar we dus nog niet eerder gezongen hebben. En ook de bezoekers kenden ons nog niet.

Het Utrechts Politie Mannenkoor EXCELSIOR
Er was een nieuw podium, maar dat was een beetje aan de kleine kant, ondanks dat niet alle zangers aanwezig konden zijn.
Het was even passen en meten en een beetje dringen voor een plekje op het podium, maar naast het podium was het ook goed zingen.

zingen met de zaal
De muziekcommissie had een mooi programma samengesteld.
Natuurlijk zijn de bekende liederen de smaakmakers van het programma en met ‘Als ik boven op de Dom kom” als afsluiter, kon het optreden niet meer stuk.


Bert praatte de muziek, op de hem bekende wijze aan elkaar.
Natuurlijk zat Marjan Fey achter de piano en stond Michel de Valk voor het koor
En tussen de regels door werd duidelijk gemaakt, dat we binnenkort een nieuwe uitnodiging kunnen ontvangen