zaterdag 27 mei 2017

(nog) te klein voor een ring

Buizerd jong
Ook onder de ringers heb je soorten en maten. We hebben het niet over het uiterlijk, maar over de werkzaamheden, die ze uitvoeren.
Om hun werkzaamheden te mogen uitvoeren, moeten ze in het bezit zijn van een geldige ringmachtiging van het Vogeltrekstation. 

klimwerk

De machtiging wordt verleend, nadat ze een opleiding hebben genoten bij ervaren collega’s en daarna examen hebben gedaan.
John met buizerd 
Vanzelfsprekend dat er eisen gesteld worden aan de ringers. 
De ringers gaan om met levende vogels, die worden gevangen met diverse vangmiddelen. 
De vogels worden geringd, gemeten.
Soms worden er ook monsters, zoals poep, bloed, keelslijm genomen ( ook daar is opleiding en een machtiging voor nodig).

Nu heb je hele kleine vogeltjes, zoals het goudhaantje en het winterkoninkje, maar ook heel grote vogels zoals een ooievaar en  een reiger.
Een aparte groep vogels zijn ook weer de roofvogels en uilen.

Een enkele ringer is van alle markten thuis en mag volgens zijn machtiging heel veel soorten vangen en ringen.

Vandaag wezen kijken bij een echte uilen en roofvogel man. Roofvogels en uilen spreken ook wel een beetje tot de verbeelding, gewelddadige rovers en stiekeme nachtjagers. 
Vogels die je niet vaak van dichtbij kunt bewonderen.


Dit keer jonge Buizerds, die even uit het nest mogen om van een ring te worden voorzien.
Het nest van de buizerd is  groot en zit hoog in een boom. De ladder van Johan is net niet lang genoeg om bij het nest te komen. Met een beetje extra klimwerk lukt het om de jongen even tijdelijk mee naar beneden te krijgen.


Het blijken nog wel echt jonge buizerds te zijn, waarvan de kleinste zelfs te klein is om geringd te worden. Maar ja dat zie je pas als ze beneden zijn. 


De twee grootste  krijgen wel een ring om, waarna alle drie weer teruggezet worden in het nest, waar vader of moeder van een afstand toekijkt.
Nee,nog te klein vooreen ring

Vogelwet, artikel 21
"In het belang van de vogelstand, de opvoeding of de wetenschap kan vergunning worden gegeven tot het verrichten van bij de artikelen 5, 7, 8, en 9 verboden handelingen".

Ringwerk

Een belangrijke vergunning is de zogenaamde ringvergunning. De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft het Vogeltrekstation (voorheen De Ringcentrale), onderdeel van het Nederlands Instituut voor Oecologisch Onderzoek, vergunning verleend om, ten behoeve van de wetenschap, personen te machtigen tot het verrichten van bij de Vogelwet 1936 of de Jachtwet verboden handelingen in het kader van ringwerk.
In die machtiging staat precies omschreven welke vogelsoorten waar en in welk kader gevangen mogen worden. Bovendien worden de vangmiddelen die de ringer mag gebruiken vermeld. Als ringer bent  je gehouden aan de Wet Natuurbescherming.

Het welzijn van de vogels is bij het vangen en ringen van het grootste belang. Ringers dienen precies te weten hoe de vangmiddelen gebruikt moeten worden en welke gedragsregels daarbij gelden. Extra voorzichtigheid is bijvoorbeeld geboden bij slechte weersomstandigheden, bij kwetsbare vogelsoorten of tijdens het broedseizoen.

Wat staat er in de machtiging ?

-        Dat  je de vogelsoorten die in de ringmachtiging staan mag proberen te vangen en daadwerkelijk mag vangen (dat zijn twee verschillende zaken in de vogelwet) en je ze alleen maar mag vangen om die vogels een Vogeltrekstation-ring om te leggen (en zo spoedig mogelijk los te laten )

-        Een ander merkteken (halsband, gekleurde pootring, veerstempel etc.) aanleggen mag alleen als dat exact in uw ringmachtiging staat.

-        Dat je de vogels alleen maar mag vangen met behulp van de in de machtiging omschreven vangmiddelen

-        De vangsten zodanig te determineren dat de (onder)soort exact bekend is en, voor zover mogelijk, ook de leeftijd en de sexe van de vogels vast te stellen. 

De grootte van bepaalde lichaamsmaten (het nemen van biometrische maten als lengte, gewicht, rui, vetgraat etc.) kan een grote rol spelen in het vaststellen van soort, leeftijd en geslacht en is dus een belangrijk hulpmiddel. Bovendien kunnen dergelijke biometrische maten ons waardevolle informatie geven over o.a. conditie.

-        In de ringvergunning staat aangegeven welke vogels je doelgericht mag gaan vangen die resp. onder de Vogelwet en de Jachtwet vallen.

-        Om nestjongen te kunnen ringen moeten deze met de hand worden gepakt. De wet verstaat onder 'vangen' ook het uit het nest nemen van een jonge vogel. Men heeft daarvoor dan ook een vergunning nodig inzake de Vogelwet, die het verrichten van de bij artikel 5 van de Vogelwet verboden handeling toestaat.

​Bron : Vogeltrekstation.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten