zaterdag 2 november 2019

Dag vogels

 31 oktober 2019 verscheen er in het Algemeen Dagblad een artikel met de kop
“Één op de vijf Utrechtse daken moet in 2025 vol liggen met zonnepanelen”

Naast de daken moet ook de polder Rijnenburg er aan geloven met zonnevelden.
Maar ook de Nedereindseplas wordt vol gelegd, met het excuus dat die plas toch niet geschikt is als recreatieplas. !!!

Het artikel sluit af dat de gemeente werkt aan de realisatie van ZONNEPANELEN naast de rioolzuivering in Leidsche Rijn, de geluidswal,  EN  de HAARRIJNSEPLAS.


De Haarrijnseplas een bijzonder gebied voor vogels.
Kennelijk is groene stroom belangrijker dan de natuur en leefomgeving van de vogels.

Alleen de geregistreerde waarnemingen in de database van Waarneming.nl levert al een totaal aantal van bijna 400.000 vogels die, over de periode 2000 t/m 2019 in- en om de Haarrijnseplas zijn gezien.

In diezelfde periode werden er 230 verschillende soorten waargenomen,
waaronder een aantal zeldzame vogels.

In deze blog een compilatie van een selectie foto's, van vogels die het water nodig hebben.
De foto's, gemaakt bij de Haarrijnseplas in de afgelopen jaren,  werden door mij geplaatst op Waarneming.nl, 

Tot de jaarlijkse bewoners behoren een groot aantal oeverzwaluwen.
Langs de Haarrijnseplas is een oeverzwaluwenwand met 256 nestruimten.
Ieder jaar zijn bijna alle nesten bezet.


In 2019 werden bij de wand 580 oeverzwaluwen geringd en 504 oeverzwaluwen, die al een ring hadden, gecontroleerd.
De oeverzwaluwen scheren over het water opzoek naar eten voor hun jongen.
Dit gaat niet lukken als de plas vol ligt met zonnepanelen.
Hoezo maken we ons druk over stikstof en klimaatveranderingen ?
Telt de natuur daarvoor niet meer mee ?WAARGENOMEN SOORTEN:
Patrijs - Fazant -  Roodhalsgans -  Grote Canadese Gans -  Brandgans - Kleine Canadese Gans -  Indische Gans -  Keizergans -  Sneeuwgans -  Grauwe Gans -  Kleine Rietgans - Toendrarietgans -  Kolgans -  Zwarte Zwaan -  Knobbelzwaan -  Kleine Zwaan -  Wilde Zwaan -  Nijlgans - Bergeend -  Mandarijneend -  Zomertaling -  Slobeend -  Krakeend -  Smient -  Wilde Eend - Pijlstaart -  Wintertaling -  Krooneend -  Tafeleend -  Kuifeend -  Topper -  Eider -  Grote Zee-eend -  IJseend -  Brilduiker -  Nonnetje -  Kokardezaagbek -  Grote Zaagbek -  Middelste Zaagbek -  Gierzwaluw -  Koekoek -  Holenduif -  Houtduif -  Turkse Tortel - Waterral -  Waterhoen -  Meerkoet - Kraanvogel -  Dodaars -  Roodhalsfuut -  Fuut -  Kuifduiker -  Geoorde Fuut -  Scholekster -  Kluut - Kievit -  Goudplevier -  Zilverplevier - Bontbekplevier -  Kleine Plevier -  Regenwulp -  Wulp -  Grutto -  Steenloper -  Kanoet -  Kemphaan -  Temmincks Strandloper -  Drieteenstrandloper - Bonte Strandloper -  Kleine Strandloper -  Houtsnip -  Bokje -  Watersnip -  Grauwe Franjepoot - Oeverloper -  Witgat -  Tureluur -  Bosruiter Zwarte Ruiter -  Groenpootruiter -  Kokmeeuw - Dwergmeeuw -  Zwartkopmeeuw -  Stormmeeuw -  Grote Mantelmeeuw -  Kleine Burgemeester - Zilvermeeuw -  Pontische Meeuw Geelpootmeeuw -  Kleine Mantelmeeuw -  Visdief -  Zwarte Stern - Parelduiker -  IJsduiker -  Ooievaar -  Aalscholver -  Indische Witte Ibis -  Zwarte Ibis -  Lepelaar - Roerdomp -  Blauwe Reiger -  Purperreiger -  Grote Zilverreiger -  Kleine Zilverreiger -  Visarend - Wespendief -  Sperwer -  Havik -  Bruine Kiekendief -  Blauwe Kiekendief -  Steppekiekendief - Rode Wouw - Zwarte Wouw Buizerd -  Kerkuil -  Bosuil -  Steenuil -  Ransuil - Velduil - IJsvogel - Draaihals - Grote Bonte Specht - Groene Specht - Torenvalk - Smelleken - Boomvalk - Sakervalk - Slechtvalk -  Grote Alexanderparkiet -  Halsbandparkiet - Klapekster - Gaai -  Ekster - Kauw -  Roek - Zwarte Kraai - Bonte Kraai -  Schildraaf - Raaf - Zwarte Mees - Matkop - Pimpelmees - Koolmees - Buidelmees - Baardman - Boomleeuwerik - Veldleeuwerik - Oeverzwaluw - Boerenzwaluw - Huiszwaluw - Cetti's Zanger - Staartmees - Bladkoning - Fitis - Tjiftjaf - Rietzanger - Kleine Karekiet - Bosrietzanger - Spotvogel - Sprinkhaanzanger - Snor - Zwartkop - Tuinfluiter -  Braamsluiper - Grasmus - Vuurgoudhaan - Goudhaan - Winterkoning - Boomkruiper - Spreeuw - Beflijster - Merel - Kramsvogel - Koperwiek - Zanglijster - Grote Lijster - Grauwe Vliegenvanger - Roodborst - Blauwborst - Nachtegaal - Zwarte Roodstaart - Gekraagde Roodstaart - Paapje - Roodborsttapuit - Tapuit - Huismus - Ringmus - Heggenmus - Engelse Kwikstaart - Gele Kwikstaart - Noordse Kwikstaart - Grote Gele Kwikstaart - Rouwkwikstaart - Witte Kwikstaart - Graspieper - Boompieper - Waterpieper - Oeverpieper - Vink - Keep - Appelvink - Goudvink - Groenling - Kneu - Grote Barmsijs - Kleine Barmsijs - Putter - Europese Kanarie - Sijs - Sneeuwgors - Geelgors - Rietgors - Fazant ssp colchicus - IJslandse Grutto - Tureluur ssp robusta - Stormmeeuw ssp canus - Zilvermeeuw ssp argenteus - Scandinavische Zilvermeeuw - Britse Kleine Mantelmeeuw - Noorse Kleine Mantelmeeuw - Grote Aalscholver - Aalscholver ssp sinensis - Noordse Kauw - Russische Kauw - Witkopstaartmees - Winterkoning ssp troglodytes - Witsterblauwborst - Gele Kwikstaart ssp flava - Witte Kwikstaart ssp alba - Grote Barmsijs ssp flammea 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten